Wijzigingen Arbeidsomstandighedenbesluit en de effecten voor de asbestsector

Geschreven door Henk Onderstal Op woensdag 18 juli 2018 in de categorie Wet- en regelgeving.

Wijzigingen Arbeidsomstandighedenbesluit en de effecten voor de asbestsector

Wijzigingen Arbeidsomstandighedenbesluit.

Op gezette tijden wordt nagegaan of de nadere regelgeving op Arboterrein nog klopt. Dat heeft geleid tot de voorgelegde wijziging van het Arbo-besluit. Deze wijzigingen zijn 5 juli 2018 gepubliceerd en de einddatum voor consultatie is 2 augustus 2018.

De wijzigingen in het Arbeidsomstandighedenbesluit hebben deels tot doel om uitsluitend technische aanpassingen of correcties te realiseren. Het gaat dan bijvoorbeeld om wijzigingen in andere wetgeving, het laten vervallen van inmiddels uitgewerkte bepalingen of om wijzigingen die noodzakelijk zijn om de tekst in lijn te laten zijn met de Aanwijzingen voor de regelgeving.

Daarnaast is de tekst van een aantal bepalingen verduidelijkt. Dat betreft met name bepalingen over het uitbesteden van taken door certificerende instellingen, het gebruik van apparaten en beveiligingsmiddelen bij explosiegevaar, het voorkomen van valgevaar, over Veiligheidsinformatiebladen in relatie tot gevaarlijke stoffen en over aanvullende voorlichting en aanvullend onderricht aan werknemers voor wie gevaar bestaat voor blootstelling aan asbeststof.

Verder zijn enkele bestaande artikelen nader uitgewerkt of gewijzigd. Daarbij gaat het om de meldingstermijn van asbestverwijderingswerkzaamheden in geval van spoedeisende situaties, kraanmachinisten die asbest verplaatsen, maar ook over pauzes bij beeldschermwerk.

Een belangrijke wijziging welke we willen uitlichten is de eis voor (kraan-)machinisten

Effecten voor kraanmachinisten in de asbestsector

De werknemers die de asbestverwijderingswerkzaamheden verrichten moeten een certificaat hebben vanwege het gevaar voor onacceptabele risico’s op blootstelling bij het niet vakkundig uitvoeren van de werkzaamheden. Voor de uitvoering is kennis nodig van de complexiteit van de werkzaamheden, met name over het werken in containment en het herkennen van asbestbronnen om over te kunnen gaan tot het deugdelijk saneren ervan.

Daarom is een certificatiesysteem ingericht waarin eisen worden gesteld aan de deskundig asbestverwijderaar (DAV niveau 1 en niveau 2) en de deskundig toezichthouder asbest (DTA). De daarin opgenomen eisen zijn echter maar zeer ten dele relevant voor bedieners van machines zoals (hijs)kranen, hoogwerkers en verreikers waarmee ondersteunende werkzaamheden worden verricht zoals hijsen/heffen (verplaatsen) van asbest en het opruimen van asbest bij een incident, zoals een asbestbrand.

De eisen voor het certificaat zien namelijk met name op het werken in containment en op het maken van pakuren en die eisen zijn daarom niet zinvol voor de werkzaamheden van de (kraan)machinist. De machinist moet echter wel kennis hebben van de gevaarlijke eigenschappen van asbest en beschermd zijn tegen blootstelling aan asbestvezels. In de praktijk ontstond geregeld discussie over de vraag of een machinist nu feitelijk wel of geen asbestverwijderingswerkzaamheden verricht wanneer hij asbest of asbesthoudende producten verplaatst.

In artikel 29 van Bijlage XIIIa bij de Arboregeling is een bepaling opgenomen die ziet op personen die in het werkgebied aanwezig zijn en die werkzaamheden uitvoeren die géén asbestwijderingswerkzaamheden zijn.

In de toelichting bij dat artikel (Stcrt. 2016, nr. 64906, blz. 57) worden als voorbeeld kraanmachinisten genoemd die hijs- of hefwerkzaamheden uitoefenen. Daarbij is er dus vanuit gegaan dat zij geen asbestverwijderingswerkzaamheden verrichten. Zoals gezegd is het soms moeilijk om vast te stellen of er nu wel of geen sprake is van asbestverwijderingswerkzaamheden.

Met het nieuwe lid wordt daarom voor de duidelijkheid geregeld dat de machinist geen certificaat als DAV -er hoeft te hebben, mits hij, net als een gecertificeerd asbestverwijderaar, onder voortdurend toezicht staat van een persoon die in het bezit is van het certificaat deskundig toezichthouder asbestverwijdering (DTA-er) en hij daarnaast aan bepaalde in een ministeriele regeling opgenomen voorwaarden inzake de werkzaamheden, de machinist en de machine wordt voldaan zodat hij geen onacceptabele asbestblootstellingsrisico’s loopt. Het gaat daarbij om technische eisen aan de machine en aan de werkzaamheden en om eisen over de kennis van de machinist. Er is voor gekozen deze eisen in een ministeriele regeling op te nemen omdat het hierbij gaat om gedetailleerde voorschriften die wellicht nog vaker aanpassing behoeven.

Dus eindelijk komt er duidelijkheid voor (kraan-)machinisten!

Eerstkomende opleiding

Herhaling Deskundig Toezichthouder Asbestverwijdering (hDTA)

Schrijf je nu nog in!

19 jun. 2019

Wat doet KOVA

KOVA is het kennis- en opleidingscentrum voor het verantwoord leren werken in de asbest-, riool- en plaagdierenbranche.  

Meer over KOVA

gasmeten

Willekeurige opleiding

Gasmeten EX-OX-TOX

Bekijk opleidingen

Meer informatie aanvragen

Bij KOVA kun je vrijblijvend informatie aanvragen over onze opleidingen, trainingen of wanneer je andere vragen hebt. Vul het formulier in zodat wij contact kunnen opnemen!

Bij het versturen van dit formulier verstrekt u persoonsgegevens aan ons.

Top