Voorstellen schema wijzigingen asbestsector

Geschreven door Henk Onderstal Op vrijdag 15 juni 2018 in de categorie Wet- en regelgeving.

Door ASCERT is in een drietal voorlichtingsbijeenkomsten uitleg gegeven over de wijzigingsvoorstellen rond het schema voor de asbestsector. Men hoort nogal eens in den lande dat ASCERT de regels maakt en niet het Ministerie van SZW.

Voor alle duidelijkheid er worden verzoeken gedaan door allerlei stakeholders om regels voor de sector aan te passen.

ASCERT zal als beheersstichting namens het Ministerie van SZW deze verzoeken voorleggen aan de werkkamer Persoon of werkkamer Proces. Daar bekijkt men of de verzoeken inpasbaar zijn in het certificatiestelsel.

Vervolgens doet de werkkamer een advies naar het Centraal College van Deskundigen ASCERT. In dit CCVD zijn alle belanghebbenden binnen de asbestsector vertegenwoordigd. KOVA als opleider dus ook middels de branchevereniging VAO.

Wanneer het CCVD het advies onderschrijven doen zij daarover een voorstel aan het Ministerie van SZW. Daar wordt de uiteindelijke beslissing genomen over het voorstel.

Vervolgens wordt het voorstel gepubliceerd in de Staatscourant.

Er zijn nu totaal zo’n 50 wijzigingsvoorstellen, waarvan we de belangrijkste hier weergeven:

Voor het asbestinventarisatiebedrijf.           

Het asbestinventarisatiebedrijf heeft ten minste één DIA die werkzaam is op basis van een arbeidsovereenkomst tussen de DIA en het asbestinventarisatiebedrijf. De eis dat het inventarisatiebureau minstens 50 asbestinventarisatierapporten per jaar diende te maken is vervallen.

Facefittest DIA’s                                                                                             

Er dient tenminste één keer per 12 maanden een erkende facefit-test worden uitgevoerd. Dus alleen voor het masker dat door de DIA wordt gebruikt. Gebruik je zowel een half- als volgelaatsmasker dan dien je beide fittesten te doen. Gebruik je alleen een halfgelaatsmasker dan dus alleen de fittest voor halfgelaatsmasker.

Reikwijdte van een inventarisatierapport                                         

Het asbestinventarisatiebedrijf stelt een asbestinventarisatierapport op met daarin een beschrijving van de asbesthoudende materialen met inachtneming van de reikwijdte, bedoeld in het tweede lid, onderdeel d, en de geschiktheid, bedoeld in het tweede lid, onderdeel e, en met daarin een beschrijving van het af te bakenen gebied of de af te bakenen ruimte bij de asbestverwijdering.

De nieuwe tekst wordt:

Het asbestinventarisatiebedrijf stelt een asbestinventarisatierapport op met daarin een beschrijving van de asbesthoudende materialen met inachtneming van de reikwijdte, bedoeld in het tweede lid, onderdeel d, en de geschiktheid, bedoeld in het tweede lid, onderdeel e

Een beschrijving van het af te bakenen gebied of af te bakenen ruimte is te beperkend voor het verwijderingsbedrijf. Bedoeld is hier de reikwijdte. Op basis van de reikwijdte bepaalt het verwijderingsbedrijf de plaatsen van de afzettingen. Deze eis staat al eerder in de zin, dus het laatste deel van de zin kan vervallen.

Monstername             

De huidige tekst: “ Het asbestinventarisatiebedrijf draagt er zorg voor dat van elk aangetroffen type asbestverdacht materiaal een representatief monster wordt genomen”; wordt aangepast. Het woord “aangetroffen” wordt gewijzigd in “aanwezig “. Opzet is dat een DIA van alle aanwezige asbestbronnen neemt.

Tijdens monstername.                                                                                           

Bij de monstername gebruikt men puntafzuiging door middel van een asbeststofzuiger indien vezelemissie tijdens het nemen van een monster niet te voorkomen is. Het voorstel CCvD is dat men tijdens de monstername bronmaatregelen neemt. Kan dus ook wat anders dan stofzuiger zijn).

Melding inventarisatie LAVS           

Het asbestinventarisatiebedrijf meldt ten minste een werkdag (was voorheen 2 dagen) voorafgaand aan de werkzaamheden de begintijd en de eindtijd van de asbestinventarisatie in het LAVS, tenzij het gaat om:   

a. werkzaamheden met een spoedeisend karakter ;                                               

b. een calamiteit of sprake is van een het vermoeden van de aanwezigheid van     niet gerapporteerd asbesthoudend materiaal overeenkomstig artikel 42. 9.

Bij werkzaamheden met een spoedeisend karakter meldt het asbestverwijderingsbedrijf voorafgaand aan de werkzaamheden de begintijd en de eindtijd van de asbestinventarisatie in het LAVS.

Binnen – buiten discussie bij asbestinventarisatie                                       

Het volgende voorstel is gedaan. Indien bij de asbestinventarisatie hechtgebonden asbesthoudende toepassingen of restanten hiervan zijn aangetroffen die zich bevinden in een ruimte die ligt onder een asbesthoudend dak bestaande uit golfplaten of dakbeschot en deze toepassingen na het verwijderen van dat dak volledig en in direct contact staan met de open lucht, mogen deze toepassingen in het inventarisatierapport als openluchtsituatie gerapporteerd worden mits:                                                                                     

a. de toepassingen los liggen of door middel van demontage te verwijderen zijn;

b. in het inventarisatierapport is aangegeven dat voorafgaand aan de verwijdering van deze toepassingen onder openluchtcondities het asbesthoudende dak geheel verwijderd moet zijn.

Binnen – buiten galerijen en balkons                                                         

Verder is niet eenduidig vastgelegd wanneer iets een binnen of buitensituatie is in geval van (met name) balkons en galerijen. Er is een definitie gemaakt waarmee richting gegeven is aan dit probleem. Indien bij de asbestinventarisatie asbesthoudende toepassingen zijn aangetroffen die zich bevinden in een ruimte waarbij tenminste één gevel geheel of gedeeltelijk open is, mogen deze asbesthoudende toepassingen in het inventarisatierapport als buitensituatie gerapporteerd worden mits:                                                                                   

a. de diepte van de ruimte, gezien vanaf de open gevel, minder dan 50%   bedraagt van de breedte van de ruimte;                                                                 

b. het oppervlak van de opening in deze open gevel tenminste 50% bedraagt.   

c. de opening niet mag zijn aangebracht met als doel een openluchtsituatie te creëren

SMART                                                                                                                

Het asbestinventarisatierapport bevat de SMART-risicoclassificaties die overeenkomen met de aangetroffen situatie. Dus niet alleen uitgaan van de asbesthoudende materialen, maar ook van de aangetroffen situatie.

Het is niet altijd mogelijk om 5 meter rondom de toepassing te inventariseren. Voorstel: Indien de asbestinventarisatie niet het gebied kan omvatten zoals vereist in artikel 19, 1e lid, mag hiervan worden afgeweken mits:                           

a. er zwaarwegende redenen zijn om af te wijken van deze eis; en                     

b. het afwijken en de motivatie hiervan in de samenvatting van het rapport zijn opgenomen.

Opslaan in LAVS                                                                                                 

Na ondertekening van het asbestinventarisatierapport worden de gegevens van de uitgevoerde asbestinventarisatie en het inventarisatierapport ingevoerd en opgeslagen in het LAVS. Dus niet alleen de gegevens, maar het gehele inventarisatierapport!

Tijdens de asbestverwijdering wordt in het containment een onderdruk van ten minste 20 Pascal in stand gehouden. 

Nu staat er: “Indien er geen saneringsactiviteiten worden uitgevoerd mag de onderdruk worden verlaagd naar ten minste 10 Pascal met een ventilatievoud van ten minste 4, mits daarvoor een gegronde reden bestaat en deze reden in het werkplan beschreven is”;                                                                             

Wat is een gegronde reden?

Als vastgesteld is dat dit een veilige waarde is als er geen saneringsactiviteiten worden uitgevoerd (randvoorwaarde!), waarom dan nog een gegronde reden vermelden?                                                                 

De tekst wordt dus:

“tijdens de asbestverwijdering wordt in het containment een onderdruk van ten minste 20 Pascal in stand gehouden. Indien er geen saneringsactiviteiten worden uitgevoerd mag de onderdruk worden verlaagd naar ten minste 10 Pascal met een ventilatievoud van ten minste 4. Deze verlaging is niet toegestaan in de periode tussen de shifttijden”.

De onderdruk in het containment wordt continu gemeten en continu geregistreerd.                                                                                                         

De onderdruk in het containment wordt continue gemeten en:                           

1) tenminste 1 keer per uur geregistreerd als de onderdrukwaarde gelijk is aan of boven de minimaal vereiste onderdruk is;                                                         

2) tenminste 1 keer per minuut geregistreerd als de onderdrukwaarde onder de minimaal vereiste onderdruk is en;                                                                       

3) de onder 1 en 2 genoemde registraties zijn op de werklocatie aantoonbaar.

Verder wordt op voorstel van het CCVD in de tekst opgenomen:

“ Indien de onderdruk tijdens de verwijderingswerkzaamheden onder de minimaal vereiste waarde ligt, volgt een waarschuwingssignaal”.

28 lid c.                                                                                                            

Daar staat: “ feitelijk aanwezig is op de projectlocatie tijdens de uitvoering van de asbestverwijdering tot en met de visuele inspectie van de eindbeoordeling. Indien een luchtmeting deel uitmaakt van de eindbeoordeling is de DTA ook gedurende de luchtmeting op de projectlocatie aanwezig of wijst hij een DAV-2 aan die gedurende de luchtmeting op de projectlocatie aanwezig is”.                         

Vraag van het CCVD was of het noodzakelijk is dat de DTA of DAV tijdens de luchtmeting aanwezig is als de inspecteur ook niet aanwezig is en het containment verzegeld is? Met name bij een RK2A meting die 4 uur duurt is de aanwezigheid niet zinvol als er niemand in containment is.

Deze situatie is namelijk ook van toepassing als een containment ’s nachts blijft staan zonder dat er in gewerkt wordt. Ook dan is er geen verplichting voor de aanwezigheid van een DTA of DAV-2.                                                       

 Voorstel is:                                                                                               

Toestaan dat er geen DTA of DAV aanwezig is tijdens de meting, mits het containment door de inspectie-instelling verzegeld is en er geen personen aanwezig zijn in de directe omgeving van het containment. Er moet wel een DTA of DAV-2 aanwezig zijn als de inspecteur aanwezig is.

Verder wordt er aan de tekst toegevoegd: “2. In afwijking van het in het 1e lid onder c. gestelde is afwezigheid van de DTA of DAV-2 tijdens de luchtmeting toegestaan mits:           

a. de inspecteur van de inspectie-instelling het containment verzegeld heeft; en

b. er geen personen aanwezig zijn in de directe omgeving van het containment”.

Voorstel eisen aan de decontaminatie- unit.                                                   

Dit voorstel is nog niet goed goedgekeurd door het CCVD.                                   

• Geleverde uitvoering tenminste 3 traps;                                                               

• Toenemende onderdruk per unitdeel in de richting van het containment, waardoor de luchtstroom in de richting van het containment gewaarborgd wordt. 

• Afmetingen van het vloeroppervlak van elke ruimte tenminste 85cm * 85 cm;     

• Hoogte van de ruimten tenminste 200 cm;                                                           

• De delen van de unit wegen maximaal 50 kg.                                                     

• Watertemperatuur douche tenminste 38 graden Celsius;                                   

• Debiet van water uit de douche tenminste 8 liter per minuut (38 graden Celsius);                                                                                                                   

• Capaciteit watervoorziening tenminste 12 liter per persoon, in 1,5 uur te verwarmen;                                                                                                             

• Luchtstroom in doucheruimte tijdens douchen tenminste 35 dm3/sec. (126m3/h) i.v.m. afvoer waterdamp; 

• Temperatuur in de doucheruimte bij betreden van de doucheruimte tenminste 20 graden Celsius;                                                                                                   

• Luchtsnelheid in de schone ruimte (daar waar afgedroogd wordt) maximaal 0,15 m/s.                                                                                                                 

• Temperatuur in de schone ruimte bij betreden van schone ruimte na het douchen tenminste 24 graden Celsius of tenminste 20 graden Celsius bij compensatie door stralingswarmte met wanden van 28 graden Celsius.

Verwachte datum inwerkingtreding                                                                     

• Processchema is eind april ingediend bij SZW                                                     

• SZW besluit wat de teksten worden en dient in voor U&H toets-uitvoering/handhaving                                                                                             

• terugkoppeling U&H toets, wijzigingen doorvoeren, terugkoppeling CCvD           

• publicatie in Staatscourant ???                                                                             

• inwerkingtreding 4 maanden na publicatie.

Schema persoonscertificatie                                                                               

• Dit schema nog niet goedgekeurd door de Raad voor Accreditatie                     

• Aanpassingen zijn nodig in het beroepsprofiel DAV-1, DAV-2 en DTA en formuleringen competenties (procedureel)                                                             

• Zo als het er nu naar uit ziet komen er geen grote wijzigingen in eind- en toetstermen en examinering                                                                                   

• 1 juli zal naar verwachting het schema worden ingediend bij SZW                       

• Goedkeuring RvA en inwerkingtreding zijn nog onzeker

Als KOVA zullen wij de ontwikkelingen nauwlettend volgen en u terstond informeren, zoals u van een Kennis- en Opleidingsinstituut mag verwachten.

Eerstkomende opleiding

Leerling Bestrijdingstechnicus (instap)

Schrijf je nu nog in!

28 jun. 2019

Wat doet KOVA

KOVA is het kennis- en opleidingscentrum voor het verantwoord leren werken in de asbest-, riool- en plaagdierenbranche.  

Meer over KOVA

gasmeten

Willekeurige opleiding

Gasmeten EX-OX-TOX

Bekijk opleidingen

Meer informatie aanvragen

Bij KOVA kun je vrijblijvend informatie aanvragen over onze opleidingen, trainingen of wanneer je andere vragen hebt. Vul het formulier in zodat wij contact kunnen opnemen!

Bij het versturen van dit formulier verstrekt u persoonsgegevens aan ons.

Top