Kan ik daar wat aan doen.....................?

Geschreven door Henk Onderstal Op dinsdag 20 maart 2018 in de categorie Algemeen.

Naast werkgevers, werknemers en zelfstandigen hebben ook opdrachtgevers een verantwoordelijkheid om te zorgen voor een gezonde en veilige werkomgeving, bijvoorbeeld als ze een werklocatie bieden of werkmethoden voorschrijven. Opdrachtgevers kunnen een negatieve invloed hebben op de werkomstandigheden, als het geboden budget te krap is of de planning onrealistisch. Zeker in het geval van asbestverwijdering is de verantwoordelijkheid voor het zorgen voor een gezonde en veilige werkomgeving al in de beginfase van een opdracht zeer belangrijk.

Verantwoord opdrachtgeverschap op het gebied van gezond en veilig werken is niet alleen belangrijk voor de werknemers en zelfstandigen die een opdracht uitvoeren. Ook voor de opdrachtgever biedt het voordelen. Veilig en gezond werken en kwaliteit gaan meestal samen. De kans op faalkosten is kleiner. Verder draagt het bij aan het voortbestaan en het imago van een bedrijf. Wanneer een opdrachtgever een asbestinventarisatie moet laten uitvoeren, is niet alleen de prijs van een project belangrijk, maar ook hoe gaat het asbestinventarisatiebedrijf zijn onderzoek doen. Welke informatie kan ik als opdrachtgever aanleveren om de asbestinventarisatie zo volledig mogelijk te krijgen. Welke informatie is noodzakelijk om de asbestinventarisatie zo zorgvuldig mogelijk te kunnen doen.

Een asbestinventarisatie is cruciaal in de gehele keten rond asbestverwijdering. Als daar zaken vergeten/overgeslagen worden, kan dat grote invloed hebben op de veiligheid en gezondheid van de medewerkers die het asbest gaan verwijderen, maar ook op de gezondheid en veiligheid van uw eigen medewerkers of gebruikers cq. bewoners van de ruimten. Even los van de grote extra kosten die dan gemaakt moeten worden!

Hoe het inventarisatiebureau van plan is het asbestonderzoek te gaan doen, zou een wezenlijk onderdeel moeten uitmaken in de keuze voor welk bedrijf gaat de opdrachtgever kiezen. Een gecertificeerd asbestinventarisatiebedrijf moet vanuit de regelgeving van elke asbestinventarisatie een “inventarisatieplan” maken. Aan de hand van het deskresearch heeft men dit inventarisatieplan opgesteld en dat bepaald dus hoe het bouwwerk cq. object geïnventariseerd gaat worden.

zou ik als opdrachtgever dan wel kennis van willen nemen, om in dat stadium al te kunnen vaststellen of dit de werkwijze is die voor ons bedrijf / gebouw noodzakelijk is. “Ach Henk, is dat nou wel nodig?”, zo’n bedrijf is toch gecertificeerd dus zullen ze het wel op de goede wijze doen.

Het gaat als opdrachtgever om uw werknemers, bewoners, gebruikers. En dat controleren l moet je als opdrachtgever niet alleen overlaten aan handhavers of auditoren van certificerende instellingen. Nee wie heeft nu het meeste verstand, inzicht, kennis van de bouwkundige situatie in het kader van veiligheid en gezondheid in uw gebouw of bedrijf? Dat bent u met uw medewerkers!

Bedenk wel dat de invloed op de arbeidsomstandigheden het grootst is aan het begin van een asbestproject, als wordt nagedacht over de opzet en uitvoering ervan. Hoe verder een project gevorderd is, hoe kleiner de mogelijkheden om bij te sturen. Naarmate werk meer wordt uitbesteed en de arbeidsmarkt flexibeler wordt, neemt het belang van verantwoord opdrachtgeverschap toe. Zeker in de asbestsector is dat van wezenlijk belang. Een niet juist uitgevoerde asbestinventarisatie kan tot grote gevolgen leiden voor de gezondheid en veiligheid van alle gebruikers van dit bouwwerk of object.

Laten we eerlijk zijn; meestal als er asbestwerkzaamheden gedaan moeten worden is dat in het kader van het slopen of renoveren van een bouwwerk. Vaak is er dan al grote weerstand van de bewoners of gebruikers van een gebouw. Veranderingen leiden vaak tot weerstand. Die weerstand wordt alleen maar groter als men er achter komt dat plannen niet lopen zoals ze afgesproken waren. Dan wordt men alleen maar kritischer, gaat men allerlei belangenorganisaties er bij betrekken en steeds vaker ziet men dat dit resulteert in een juridisch geschil. Hetgeen het imago van de opdrachtgever gaat schaden.

Een goede asbestinventarisatie kan veel problemen voorkomen. Dus zou men verwachten dat opdrachtgevers daar meer aandacht en controle op zouden (willen) hebben. Integendeel, vaak is de prijs van een inventarisatie wat de doorslag geeft.

Opdrachtgevers hebben wettelijke plichten. Op grond van het Burgerlijk Wetboek kan een opdrachtgever door een benadeelde werknemer of gebruiker worden aangesproken op arbeidsomstandigheden. Ook kent de wetgeving voor opdrachtgevers de zogenaamde bouwprocesbepalingen. De opdrachtgever is verplicht in de ontwerpfase zich ervan te vergewissen dat de betrokken aannemers en zelfstandigen in staat zijn de verplichtingen voor de arbeidsomstandigheden die gelden in de uitvoeringsfase na te komen, in het bijzonder de verplichtingen, bedoeld in de artikelen 3, 5, eerst en derde lid, en 8 van de wet en hoofdstuk 4, afdeling 5.

De opdrachtgever moet ervoor zorgen dat in de ontwerpfase veilig wordt gesteld dat bij de uitvoering van de opdracht die men gaat verstrekken de werkgevers en zelfstandigen die op de bouwplaats werkzaam zullen zijn, in staat zullen zijn hun verplichtingen op grond van de arbeidsomstandighedenwetgeving na te leven. Dit moet o.m. blijken uit het V&G-plan dat bij deze opdracht hoort, uit het bestek, het inventarisatieplan en het afgesloten contract.

Daarvoor zal worden gekeken naar de inspanningen die de opdrachtgever heeft verricht om werkgevers en zelfstandigen in staat te stellen hun verplichtingen op grond van de arbeidsomstandighedenwetgeving na te leven. Bijvoorbeeld door het (laten) inventariseren van gevaren en risico’s die verbonden zijn aan het bouwwerk, het maken van bouwkundige, technische en organisatorische keuzen in de ontwerpfasen waarmee gevaren en risico’s kunnen worden voorkomen en door het bieden van randvoorwaarden die veilig en gezond werken mogelijk maken (zoals een goede planning, coördinatie, voldoende tijd en geld). Ook kan een opdrachtgever bij de aanbesteding de inzet van de aannemer om gezond en veilig werken te hanteren als selectiecriterium vaststellen.

Het gaat bij zich vergewissen dus om de omgang met gevaren en risico’s die vooraf voorzien- en beïnvloedbaar zijn en niet om uitvoeringsrisico’s die op de werkvloer kunnen ontstaan, bijvoorbeeld als gevolg van een samenloop van niet voorzienbare omstandigheden. Hier gaat het dus over als we spreken over een asbestinventarisatie!

Niet voor niets is nieuw in artikel 2.26 de verwijzing naar hoofdstuk 4, afdeling 5, van het Arbobesluit; de afdeling die gaat over asbest. Handhaving ten aanzien van asbest was al mogelijk. De aanpassing die in het besluit is gedaan, betreft een verduidelijking.

Verantwoord opdrachtgeverschap biedt bovenal voordelen. Veilig en gezond werken en kwaliteit gaan hand in hand. Er zijn minder faalkosten en verantwoord opdrachtgeverschap draagt bij aan de continuïteit van dienstverlening, het imago van een bedrijf en het welzijn van medewerkers en cliënten. Maar vanuit het oogpunt van veiligheid en gezondheid bekeken biedt Verantwoord Opdrachtgeverschap dus meer dan alleen geldelijk gewin. Onderzoeken tonen aan, dat voor werknemers niet alleen salaris belangrijk is, maar ook of zij hun werkzaamheden op een veilige en gezonde wijze kunnen verrichten.

Nu hoeft u als opdrachtgever ook niet overal zelf inhoudelijk verstand van te hebben, maar zorg dat uw projectleiders, gebouwbeheerders, KAM- coördinatoren, preventiemedewerkers weten hoe een asbestproject gedaan behoort te worden. Dat zorgt er voor dat men samen aan de veiligheid en gezondheid binnen een dergelijk project kan werken. Opdrachtgever vanuit zijn verantwoordelijkheid en kennis van de situatie ter plekke en de asbestbedrijven vanuit hun verantwoordelijk rond de specifieke kennis en inzicht rond asbest.

Onze opleiding “ asbest voor opdrachtgevers “ is daarvoor speciaal ontwikkeld, waarbij men een asbestproject vanaf de aanbesteding tot het moment waarop het laboratorium na asbestverwijdering de eindbeoordeling heeft gedaan, voortaan kan volgen en controleren. Meer over deze opleiding op deze website of stuur uw vragen naar info@kovabv.nl

Eerstkomende opleiding

Herhaling Deskundig Toezichthouder Asbestverwijdering (hDTA)

Schrijf je nu nog in!

19 jun. 2019

Wat doet KOVA

KOVA is het kennis- en opleidingscentrum voor het verantwoord leren werken in de asbest-, riool- en plaagdierenbranche.  

Meer over KOVA

bodem

Willekeurige opleiding

Deskundig Leidinggevende Verontreinigde grond (DLP)

Bekijk opleidingen

Meer informatie aanvragen

Bij KOVA kun je vrijblijvend informatie aanvragen over onze opleidingen, trainingen of wanneer je andere vragen hebt. Vul het formulier in zodat wij contact kunnen opnemen!

Bij het versturen van dit formulier verstrekt u persoonsgegevens aan ons.

Top