Brandbrief Veras en VVTB aan mevrouw Van Ark

Geschreven door Ineke Kries Op maandag 18 maart 2019 in de categorie Algemeen.

Brandbrief Veras en VVTB aan mevrouw Van Ark

BRANDBRIEF: de gevolgen van het rapport proportionaliteit in het asbestbeleid

Geachte mevrouw Van Ark,

Ongetwijfeld heeft u met ons kennisgenomen van de commotie vorige week in de media over het asbestbeleid. Aanleiding daarvan was de publicatie van een rapport over proportionaliteit in het asbestbeleid. Het rapport is opgesteld in opdracht van Aedes door TNO met drie andere organisaties. Het rapport was ook aan de orde in het debat in de Tweede Kamer vorige week.

Wij willen onze grote zorgen delen met u en uw collega van Infrastructuur en Waterstaat over wat dit betekent voor het risicobesef over en de borging van veilig en gezond werken in de bouw en specifiek in de asbestverwijdering. Deze gevolgen zijn direct merkbaar voor onze werknemers. Overigens staat het rapport en de commotie vorige week niet op zich, maar past dit in een structurele lijn van onjuiste duiding van feiten over het asbestbeleid en de rol van de asbestverwijderingsbranche daarin.

In het rapport worden de risico’s van asbest vergaand gebagatelliseerd. De inhoud van het rapport is ronduit verbijsterend. Jarenlang overheidsbeleid en overheidscommunicatie gericht op het veilig en gezond omgaan met asbest wordt te grabbel gegooid. Gesteld wordt dat in de meeste van de beschouwde scenario’s de kosten voor veilig en gezond werken buitenproportioneel zijn. Er worden scenario’s beschouwd die flagrant in strijd zijn met de arbowet- en regelgeving en met nationale en Europese asbestregelgeving. Het boren van gaten in asbesthoudende plafonds is één van de onderzochte scenario’s, terwijl dit een strafbaar feit is.

De rekenmethode die in het rapport wordt gehanteerd om de proportionaliteit van maatregelen te beoordelen staat haaks op de uitgangspunten van het arbobeleid en zal er overigens toe leiden dat ook op allerlei andere gebieden het arbobeleid kennelijk buitenproportioneel is. Het rapport is zeker niet van wetenschappelijke kwaliteit, maar juist tendentieus en een simplificatie van de uitdagingen die er werkelijk zijn om te komen tot een risicogericht asbestbeleid.

Ter illustratie daarvan treft u hieronder enkele conclusies aan uit het rapport.

• Het gebruiken van adembescherming en het toepassen van beheersmaatregelen bij het verwijderen van asbestdaken is volgens TNO e.a. buitenproportioneel. Aldus de onderzoekers is het ‘budget’ voor beheersmaatregelen om werknemers te beschermen tegen blootstelling bij het verwijderen van asbestdaken net toereikend voor een “stofzuiger voor een boormachine”. Opvallend is overigens dat TNO juist is gestart met de eerste fase van een onderzoek in opdracht van de Rijksoverheid naar de blootstelling bij het saneren van asbestdaken.

• Eén van de scenario’s in het rapport is “de installateur die enkele malen per maand per ongeluk in een asbesthoudend plafond boort”. TNO concludeert dat de risico’s van het bewerken van asbesthoudende plafondbeplating door een installateur verwaarloosbaar klein is indien deze een adembeschermingsmiddel draagt. Er is voldoende ‘budget’ beschikbaar om een aantal “P3 mondkapjes” aan te schaffen. Het vervangen van de mondkapjes na eenmalig gebruik is aldus het rapport te kostbaar. Eenzelfde scenario wordt doorgerekend voor de particulier. Beide scenario’s’ zijn strafbare feiten.

• Voor de brandweerman geldt aldus het rapport dat “voor een heel werkleven slechts enkele keren een P3 stofmasker gekocht zou mogen worden, wil er sprake zijn van een proportionele investering om het risico op sterfte te voorkomen”. Overigens wordt door de onderzoekers opgemerkt dat brandweerlieden reeds adembescherming dragen en dat aanvullende maatregelen daarom sowieso niet nodig zijn. Of dat deze maatregelen tegen gevaarlijke stoffen dan wel proportioneel zijn komt overigens niet aan de orde, evenmin als de vraag of deze maskers wel bescherming bieden tegen asbestvezels.

Klik hier voor de kopie van de brief

Eerstkomende opleiding

Herhaling Deskundig Toezichthouder Asbestverwijdering (hDTA)

Schrijf je nu nog in!

19 jun. 2019

Wat doet KOVA

KOVA is het kennis- en opleidingscentrum voor het verantwoord leren werken in de asbest-, riool- en plaagdierenbranche.  

Meer over KOVA

gasmeten

Willekeurige opleiding

Gasmeten EX-OX-TOX

Bekijk opleidingen

Meer informatie aanvragen

Bij KOVA kun je vrijblijvend informatie aanvragen over onze opleidingen, trainingen of wanneer je andere vragen hebt. Vul het formulier in zodat wij contact kunnen opnemen!

Bij het versturen van dit formulier verstrekt u persoonsgegevens aan ons.

Top