Bezint eer gij begint..........!

Geschreven door Henk Onderstal Op vrijdag 14 december 2018 in de categorie Algemeen.

Deze week las ik op Linkedin een oproep van TNO. TNO is op zoek naar meetgegevens rond asbestdaken. Men schrijft: “ Naar aanleiding van het asbestdakenverbod dat eind 2024 ingaat, moeten voor die tijd alle nog aanwezige asbestdaken verwijderd zijn (+ 90 miljoen M2) “. Daarbij is het van belang dat de veiligheid en gezondheid van de werknemers en omwonenden wordt geborgd. Een belangrijk onderdeel van de versnelling asbestdaken is het in kaart brengen van de risico’s op blootstelling aan asbest tijdens het verwijderen van asbestdaken om na te gaan of vereenvoudiging mogelijk is. Eventueel overweegt men een meetstudie te doen om het blootstellingsrisico compleet in kaart te brengen”. Dus vraagt TNO via Linkedin aan o.a. asbestverwijderingsbedrijven om meetgegevens.

Dit roept bij mij direct vragen op en ik constateer:

In 2010 heeft de Gezondheidsraad het advies Asbest: “ Risico’s van milieu en beroepsmatige blootstelling” uitgebracht waaruit bleek dat asbest gevaarlijker was dan tot dan toe werd aangenomen. Naar aanleiding van dit advies is er vervolgens in overleg met de Tweede Kamer voor gekozen om het reeds ingezette bronbeleid te versterken, teneinde de concentratie van asbestvezels in de leefomgeving verder te beperken. In vervolg op het advies van de Gezondheidsraad hebben TNO en het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) onderzoek gedaan naar de praktische consequenties van het advies van de Gezondheidsraad.

Uit dat onderzoek bleek dat asbestdaken (na asbestwegen) de grootste bron van vezelemissie naar de leefomgeving zijn. De emissie van vezels treedt op als het asbestdak door weersinvloeden verweert.

Uit onderzoeken van TNO blijkt dat verwering van asbestdaken al optreedt bij asbestdaken van 15 tot 20 jaar oud. Een andere belangrijke aanleiding voor het verbod zijn de incidenten met asbestdaken. Bij een brand komen asbestvezels vrij die ook neerkomen buiten het terrein van de eigenaar van het betreffende gebouw, waardoor decentrale overheden en onschuldige omwonenden met kosten en risico’s worden geconfronteerd.

Snapt u het nog?

In 2010 heeft TNO onderzoek gedaan waaruit bleek dat het risico op emissie groter was, dan tot nu toe was aangenomen. In 2018 weet TNO blijkbaar niet (meer) wat voor risico’s de verwijdering van asbestdaken oplevert.

Is het normaliter niet zo, dat men onderzoek doet naar de risico’s van asbest (door bijvoorbeeld asbestinventarisatie en NEN 2991-onderzoek)? Dat men dan ook weet hoe groot het blootstellingsrisico is door de SMArt risicoklasse-bepaling en dus wéét welke maatregelen wel en niet genomen hoeven te worden?

Wist TNO in 2010 de risico’s echt niet? Is men toen uitgegaan van aannames? Of is nu de politieke druk zo groot op het asbestdakenverbod, dat men zoekt naar (goedkopere) eenvoudigere werkwijzen?

Ik vraag mij af waarom heeft men geen normaal asbestonderzoek gedaan naar het blootstellingsrisico van asbestdaken, door steekproefsgewijs asbestinventarisaties aangevuld met NEN 2991- onderzoeken te doen. Dan had men onderscheid kunnen maken en prioriteiten kunnen stellen; welke asbesthoudende golfplaten het eerst verwijderd dienen te worden en welke op termijn verwijderd moeten worden.

Het maakt nogal wat uit, hoe de eigenaar zijn asbestdak onderhouden heeft. Waar de golfplaten zijn aangebracht; aan de regenzuidzijde, of zitten de golfplaten in een varkensstal waar ook de gierkelder of gierput zich bevindt?

Weet u wat het gaat betekenen? Er zullen zeker alternatieven gaan komen. Alternatieven waar de gecertificeerde asbestbedrijven al van te voren op gewezen hebben, maar waar niet naar geluisterd is. En wat krijgen we nu? Het kabinet zal soepelere eenvoudige werkwijzen gaan toestaan. En wie krijgt weer de schuld dat ze te dure regeltjes hebben bedacht? Juist de asbestbranche...........!

Ik hoor bepaalde lieden het alweer van de daken schreeuwen: “zie je wel die asbestbranche, dat ASCERT heeft te dure regels gemaakt in hun eigen financiële voordeel”.

Dus niet; we zullen de verslagen eens nazoeken, waarin de brancheverenigingen de Minister gewaarschuwd hebben of het blootstellingsrisico bij asbest golfplaten wel reëel is ingeschat!

Boos? Nee hoor helemaal niet; het is bijna Kerstfeest. Dan vieren we de geboorte van het Kerstkind in de stal (waar gelukkig geen asbestgolfplaten op lagen).

Henk Onderstal

Eerstkomende opleiding

Herhaling Deskundig Toezichthouder Asbestverwijdering (hDTA)

Schrijf je nu nog in!

19 jun. 2019

Wat doet KOVA

KOVA is het kennis- en opleidingscentrum voor het verantwoord leren werken in de asbest-, riool- en plaagdierenbranche.  

Meer over KOVA

veiligheid

Willekeurige opleiding

Veiligheid voor operationeel leidinggevenden 1- daagse (VCA-VOL)

Bekijk opleidingen

Meer informatie aanvragen

Bij KOVA kun je vrijblijvend informatie aanvragen over onze opleidingen, trainingen of wanneer je andere vragen hebt. Vul het formulier in zodat wij contact kunnen opnemen!

Bij het versturen van dit formulier verstrekt u persoonsgegevens aan ons.

Top