AANPASSING WERKWIJZE VERWIJDEREN ASBESTHOUDEND BEGLAZINGSKIT

Geschreven door Henk Onderstal Op dinsdag 11 juni 2019 in de categorie Opleidingen.

Vanaf 10 juni is de aanpassing van beglazingskit in SMART live. De tekst van het protocol dat hierbij van toepassing is wordt op de SMART vermeld. Voor het aanpassen van eerdere inventarisatierapporten is het hier toegestaan met een inlegvel te werken. Dit is in de SCa-100 geregeld en staat beschreven onder het deel “Gebruik inlegvel”.

Hieronder vindt u een of meer alternatieve handelingen die zouden leiden tot een lagere risicoclassificatie of een ander werkplan dan de door u gekozen handeling 'Overig (als geheel verwijderen niet mogelijk is)'. Indien relevant kunt u extra bronnen in uw project maken met deze handelingen om zo meerdere voorstellen te presenteren in uw eindrapport. Selecteer de alternatieven waarvoor u een extra bron wilt maken. Onderstaand de tekst in SMART:

Handeling: Verwijderen volgens beglazingskit protocol Classificatie: 1

Werkinstructie asbesthoudende beglazingskit (conform besluit cie547 mei 2019)

Deze werkmethode is van toepassing bij het handmatig en elektrisch verwijderen van asbesthoudende beglazingskit (met maximaal 5 % chrysotiel) onder risicoklasse 1.

De saneringslocatie met rood-wit-lint afzetten en de bodem/vloer ter grootte van het werkgebied met folie bedekken;

Los tikken van de glaslatten (met hamer en beitel/schroevendraaier); als emissiebeperkende bronmaatregel een asbest-stofzuiger (met HEPA-                 filters) zo dicht mogelijk op de beglazingskit meebewegen bij de                           saneringswerkzaamheden*;

Insnijden van beglazingskit (met een mes e.d.);  als emissiebeperkende bronmaatregel een asbest-stofzuiger (met HEPA-filters) zo dicht mogelijk op de    beglazingskit meebewegen bij de saneringswerkzaamheden*;

Verwijderen van de beglazing (bij voorkeur met behulp van zuignappen) en als   asbesthoudende afval inpakken;

De beglazingskit handmatig (met krabbers of soortgelijke gereedschappen) of     elektrisch met multitools (fein, fijncutter, elektrische stripper etc.) saneren; als     emissiebeperkende bronmaatregel een asbest-stofzuiger (met HEPA- filters) zo dicht mogelijk op de beglazingskit meebewegen bij de  saneringswerkzaamheden*;    

Zo snel mogelijk (telkens) verzamelen en als asbesthoudend materiaal verpakken van de (gesaneerde) beglazingskit;

Met natte doeken en/of een asbest-stofzuiger het (gesaneerde) raamkozijn en de directe omgeving van de saneringslocatie schoonmaken;

Het uitvoeren van een visuele beoordeling conform de NEN 2990 van het      saneringsgebied. De bevindingen (inclusief foto’s) worden in een document verwerkt,dat ter beschikking van de opdrachtgever kan worden gesteld en in LAVS kan worden geüpload.

p/s het gebruik van emissiebeperkende maatregelen is niet nodig bij restanten asbesthoudende beglazingskit aanwezig onder nieuwe(re) asbestvrije kitlagen.

Naast deze instructie, zijn uiteraard de volgende artikelen vanuit het Arbeidsomstandighedenbesluit van toepassing:

Artikel 4.44. Risicoklasse 1                                                                                 Deze paragraaf is van toepassing indien uit de beoordeling, bedoeld in artikel 4.2, eerste lid, blijkt dat in de lucht waaraan werknemers in verband met de arbeid kunnen worden blootgesteld, de som van de concentratie asbestvezels van het type chrysotiel als fractie van de grenswaarde, bedoeld in artikel 4.46, eerste lid, en van de concentratie amfibole asbestvezels actinoliet, amosiet, anthofylliet, tremoliet en crocidoliet als fractie van de grenswaarde, bedoeld in artikel 4.46, tweede lid, kleiner is dan 1.

Artikel 4.45. Preventieve maatregelen                                                                 De concentratie van asbestvezels in de lucht wordt zo laag mogelijk onder de     grenswaarden, bedoeld in artikel 4.46 gehouden.  .                                                Ter naleving van het eerste lid worden de volgende maatregelen genomen:            a.de werkmethoden zijn zo ingericht dat er geen asbeststof wordt geproduceerd  of indien dat technisch niet mogelijk is, dat geen asbeststof in de lucht                vrijkomt,                                                                                                                    b.gebouwen, installaties en uitrustingen die dienen voor het toepassen of het       bewerken van asbest of van asbesthoudende producten worden doeltreffend       en regelmatig gereinigd en onderhouden;                                                               c.asbest, een asbesthoudend product en een product waaruit asbeststof               vrijkomt worden opgeborgen en vervoerd in een daartoe geschikte en gesloten     verpakking;                                                                                                               d.afvalstoffen, ontstaan als gevolg van het toepassen of bewerken van asbest of van asbesthoudende producten, worden zo spoedig mogelijk verzameld en           afgevoerd in een daartoe geschikte en gesloten verpakking, voorzien van een     etiket met de duidelijke en goed leesbare vermelding dat de inhoud daarvan         asbest bevat.

Artikel 4.20, vierde lid, voorzover het de beschikbaarheid van douches betreft, is niet van toepassing indien de concentratie van asbestvezels in de lucht is ingedeeld in risicoklasse 1.

Artikel 4.45a. Aanvullende voorlichting                                                                Aan werknemers die arbeid verrichten waarbij gevaar voor blootstelling aan asbeststof bestaat, wordt doeltreffende voorlichting gegeven over:                      a. mogelijke gevaren voor de gezondheid van blootstelling aan asbeststof;          . b. de noodzaak van het toezicht op het asbestgehalte in de lucht en de daarvoor geldende grenswaarden.

Artikel 4.45b. Aanvullend onderricht                                                                    Voor alle werknemers die werkzaamheden verrichten waarbij zij aan asbeststof worden of kunnen worden blootgesteld wordt met regelmatige tussenpozen een   passende opleiding verzorgd.                                        

Deze opleiding is toegespitst op het kennisniveau en de ervaring van de werknemers en verschaft hen de nodige kennis en vaardigheden inzake veiligheid en preventie met name met betrekking tot:                                              a.eigenschappen van asbest en de invloed van asbest op de gezondheid, met      inbegrip van het synergetische effect van roken;                                                      b.soorten producten en materialen die asbest kunnen bevatten                             c.handelingen die kunnen leiden tot bloostelling aan asbest en het belang van     preventieve controles om blootstelling tot een minimum te beperken;                    d. veilige werkwijzen, controles en beschermingsmiddelen;                                     e.de keuze en selectie, de beperkingen en het juiste gebruik van                           ademhalingsapparatuur;                                                                                        f. noodprocedures;                                                                                                   g.ontsmettingsprocédés;                                                                                          h. de wijze waarop de verwijdering van afvalstoffen veilig kan worden    uitgevoerd;                                                                                                                i.de eisen inzake medisch toezicht.

KOVA heeft haar instructie risicoklasse 1 werkzaamheden voor beglazingskit aangepast aan de instructie vanuit SMART. Door het volgen van onze instructie voldoen werkgever, werknemers en opdrachtgever aan alle eisen. Deze instructie wordt vaak in company gegeven, waarbij het beleid van het bedrijf meegenomen kan worden in de instructie. Voor meer vrijblijvende info bel 026 7634500 of stuur een mail naar info@kovabv.nl 

Eerstkomende opleiding

Deskundig Asbest Verwijderaar 1 (DAV-1)

Schrijf je nu nog in!

13 aug. 2019

Wat doet KOVA

KOVA is het kennis- en opleidingscentrum voor het verantwoord leren werken in de asbest-, riool- en plaagdierenbranche.  

Meer over KOVA

plaagdieren

Willekeurige opleiding

Leerling Bestrijdingstechnicus (instap)

Bekijk opleidingen

Meer informatie aanvragen

Bij KOVA kun je vrijblijvend informatie aanvragen over onze opleidingen, trainingen of wanneer je andere vragen hebt. Vul het formulier in zodat wij contact kunnen opnemen!

Bij het versturen van dit formulier verstrekt u persoonsgegevens aan ons.

Top