Op gezette tijden wordt nagegaan of de regelgeving op Arboterrein nog klopt. Dat heeft geleid tot de voorgelegde wijziging van het Arbo-besluit. Deze wijzigingen zijn 5 juli 2018 gepubliceerd en de einddatum voor consultatie is 2 augustus 2018.

De wijzigingen in het Arbeidsomstandighedenbesluit hebben deels tot doel om uitsluitend technische aanpassingen of correcties te realiseren. Het gaat dan bijvoorbeeld om wijzigingen in andere wetgeving, het laten vervallen van inmiddels uitgewerkte bepalingen of om wijzigingen die noodzakelijk zijn om de tekst in lijn te laten zijn met de Aanwijzingen voor de regelgeving.

Daarnaast is de tekst van een aantal bepalingen verduidelijkt. Dat betreft met name bepalingen over het uitbesteden van taken door certificerende instellingen, het gebruik van apparaten en beveiligingsmiddelen bij explosiegevaar, het voorkomen van valgevaar, over Veiligheidsinformatiebladen in relatie tot gevaarlijke stoffen en over aanvullende voorlichting en aanvullend onderricht aan werknemers voor wie gevaar bestaat voor blootstelling aan asbeststof.

Verder zijn enkele bestaande artikelen nader uitgewerkt of gewijzigd. Daarbij gaat het om de meldingstermijn van asbestverwijderingswerkzaamheden in geval van spoedeisende situaties, kraanmachinisten die asbest verplaatsen, maar ook over pauzes bij beeldschermwerk.

Een belangrijke wijziging welke we willen uitlichten is de eis voor (kraan-)machinisten

Wijzigingen Arbeidsomstandighedenbesluit en de effecten voor de asbestsector

Schemawijziging voorstellen Asbest

Door ASCERT is in een drietal voorlichtingsbijeenkomsten uitleg gegeven over de wijzigingsvoorstellen rond het schema voor de asbestsector. Men hoort nogal eens in den lande dat ASCERT de regels maakt en niet het Ministerie van SZW. KOVA geeft uitleg over de wijzigingsvoorstellen. Maar we beginnen met u het traject hoe een schema tot stand komt uit te leggen.

De Tweede Kamer heeft het wetsvoorstel 'Wijziging van de Wet milieubeheer' ontvangen. De huidige regelgeving bevat geen algemene verplichting tot verwijdering van asbestproducten waaruit asbestvezels vrijkomen waaraan mensen kunnen worden blootgesteld. In algemene zin gesteld volgt uit de huidige regelgeving pas een verplichting om maatregelen te nemen, zoals verwijdering, indien door het vrijkomen van asbestvezels uit toepassingen van asbest(producten) in bouwwerken een concreet en direct gevaar voor de gezondheid van de mens kan ontstaan. 

Door de invoering van de nieuwe grenswaarden voor asbest en de nieuwe risicoklasse komt per 1-1-2017 risicoklasse 3 te vervallen. Dus is het noodzakelijk de opdrachtenset voor de DAV-1 in zijn leer-werktraject aan te passen. En is door de werkkamer van ASCERT besloten om de zes bestaande blokken te wijzigen in drie blokken, te weten: theoretische kennis, opdrachten in open lucht en opdrachten in containment. Per 1-1-2017 worden deze opdrachten aangemaakt bij het aanmaken van een nieuw traject.

Op 1 januari 2017 is de wijziging van artikel 4.46 van het Arbeidsomstandighedenbesluit van kracht geworden, waarmee de grenswaarde voor amfibolen is verlaagd van 10000 naar 2000 vezels/m³. Bovendien is de risicoklasse-indeling gewijzigd; in plaats van risicoklassen 1, 2 en 3 zijn er nu risicoklassen 1, 2 en 2A. Dat betekent concreet dat er saneringshandelingen zijn, die voorheen in risicoklasse 1 vielen en die nu in risicoklasse 2 of 2A vallen. Ook zijn er saneringshandelingen die voorheen in risicoklasse 2 of 3 vielen en die nu in risicoklasse 2 of 2A vallen. In SMA-rt 2.2 worden deze veranderingen door Ascert verwerkt op basis van een door TNO uitgebracht rapport. SMA-rt 2.2 is vanaf 1 januari 2017 beschikbaar.

De ministeries van I en M en SZW zijn voornemens de verplichtstelling voor LAVS (Landelijke Asbest Volg Systeem) voor certificaathouders in te laten gaan op 1 januari 2017.

Eerstkomende opleiding

Deskundig Asbest Verwijderaar 1 (DAV-1)

Schrijf je nu nog in!

13 aug. 2019

Wat doet KOVA

KOVA is het kennis- en opleidingscentrum voor het verantwoord leren werken in de asbest-, riool- en plaagdierenbranche.  

Meer over KOVA

plaagdieren

Willekeurige opleiding

Nascholingsdag: Ratten academy 2 dagdelen (voorheen 25 punten)

Bekijk opleidingen

Meer informatie aanvragen

Bij KOVA kun je vrijblijvend informatie aanvragen over onze opleidingen, trainingen of wanneer je andere vragen hebt. Vul het formulier in zodat wij contact kunnen opnemen!

Bij het versturen van dit formulier verstrekt u persoonsgegevens aan ons.

Top