Algemene voorwaarden

Artikel 1. Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

KOVA B.V.: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid KOVA B.V;

Klant: een natuurlijke of rechtspersoon die met KOVA B.V. een overeenkomst aangaat of wil aangaan, al dan niet handelend in de uitoefening van beroep of bedrijf;

Deelnemer: de natuurlijke persoon die feitelijk deelneemt aan, of ingeschreven staat voor een opleiding;

Overeenkomst: de overeenkomst, waarvan deze Algemene Voorwaarden de Prijslijst deel uitmaken, tot het leveren van de Dienst;

Dienst: de door KOVA B.V. aangeboden dienst(en) met betrekking tot het verzorgen van opleidingen, trainingen, workshops, lesmaterialen, subsidies, certificaten, alsmede de daaraan verwante diensten;

Prijslijst: de laatste door KOVA B.V. openbaar gemaakte lijst met tarieven voor het leveren van de Dienst;

Opleiding: de opleiding, training, workshop en/of cursus, alsmede de daaraan voorafgaande instructie.

Artikel 2. Algemeen

2.1  De Algemene Voorwaarden van KOVA B.V. zijn van toepassing op de rechtsverhouding tussen Klant en KOVA B.V., alsmede op de rechtsverhouding tussen KOVA B.V. en Deelnemer.

2.2 Indien de Klant of Deelnemer in zijn aanbod of andere correspondentie met betrekking tot de Overeenkomst verwijst naar andere algemene voorwaarden, wordt de toepasselijkheid daarvan uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2.3  De Overeenkomst komt tot stand op het moment dat KOVA B.V. de inschrijving van Klant schriftelijk of per mail heeft geaccepteerd, alsmede op het moment dat KOVA B.V. aanvangt met de uitvoering van de Overeenkomst door het leveren van de Dienst.

2.4  Alle mondeling opgegeven en/of indien de Overeenkomst tot stand komt door tussenkomst van een vertegenwoordiger van KOVA B.V. de door de vertegenwoordiger van KOVA B.V. opgegeven, tarieven en/of extra kortingen die afwijken van de normaal geldende en door KOVA B.V. openbaar gemaakte tarieven en/of kortingen, binden KOVA B.V. enkel en alleen indien die wijzigingen en/of afwijkingen schriftelijk door KOVA B.V. aan Klant zijn bevestigd.

2.5  Afwijkingen van en / of aanvullingen op de Overeenkomst en / of enige bepaling uit de Algemene Voorwaarden, zijn slechts van kracht indien en voor zover deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen en hebben uitsluitend betrekking op de betreffende Overeenkomst. Indien een dergelijke afwijking en / of aanvulling door KOVA B.V. wordt gedoogd, zal dat geen precedentwerking hebben en kan Klant daaraan geen enkel recht ontlenen voor eventuele toekomstige overeenkomsten.

2.6  Alle aanbiedingen en andere uitingen van KOVA B.V. zijn vrijblijvend, tenzij door KOVA B.V. schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven. Door KOVA B.V. in afbeeldingen, tekeningen,  catalogi, brochures,  circulaires,  advertenties,  illustraties,  prijslijsten of in andere bescheiden gedane opgaven omtrent de Dienst, worden geacht slechts bij wijze van benadering te zijn verstrekt en geven Klant bij afwijking ervan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

2.7  KOVA B.V. is steeds bevoegd haar aanbod schriftelijk te herroepen binnen 5 werkdagen na aanvaarding van het aanbod door de Klant.

2.8  Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft KOVA B.V. het recht bepaalde werkzaamheden en/of diensten te laten verrichten door derden.

Artikel 3. Prijzen en tarieven

3.1 Alle prijzen en tarieven gelden, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, in euro's en exclusief BTW, accijnzen, belastingen en andere heffingen van overheidswege.

Artikel 4. Betalingen

4.1  Betalingen door Klant dienen, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen, door KOVA B.V. zijn ontvangen uiterlijk voor aanvang van de Opleiding op een door KOVA B.V. aan te geven wijze in valuta waarin is gefactureerd. Indien bij aanvang van de Opleiding de betaling door KOVA B.V. niet, of niet volledig is ontvangen, is KOVA B.V. gerechtigd de Deelnemer van deelname uit te sluiten.

4.2  In het geval van te late betaling, of bij het uitblijven van betaling is de Klant zonder nadere ingebrekestelling in verzuim en is de Klant over het te laat betaalde bedrag 10% rente per jaar waarbij een gedeelte van een maand als hele maand geldt, dan wel wettelijke (handels)rente indien deze hoger is, verschuldigd.

4.3  De voor het incasso van enig door Klant aan KOVA B.V. verschuldigd bedrag te maken kosten, zowel in als buiten rechte, komen voor rekening van Klant. De voor rekening van Klant komende buitenrechtelijke kosten bedragen, tenminste 15% van het met inbegrip van rente, door de Klant verschuldigde bedrag, met een minimum van € 175,-- euro, tenzij Klant een natuurlijk persoon is en niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf en de verbintenis tot betaling van een geldsom uit een overeenkomst voortvloeit.

4.4  Indien Klant een natuurlijk persoon is en niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf en verbintenis tot betaling van een geldsom uit een overeenkomst voortvloeit, wordt de aan KOVA B.V. verschuldigde vergoeding vastgesteld overeenkomstig het besluit ''Vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten, waarbij voornoemde vergoeding eerst verschuldigd is nadat veertien dagen na de dag waarop overeenkomstig artikel 6:96 lid 4 en lid 5 werd aangemaand vruchteloos zijn verstreken.

4.5 KOVA B.V. is immer gerechtigd van Klant ter meerdere zekerheid voor al hetgeen KOVA B.V. uit welke hoofde dan ook van Klant te vorderen heeft en/of zal krijgen nadere zekerheid in de door KOVA B.V. gewenste vorm te verstrekken.

Artikel 5. Annulering en wijzigingen door KOVA B.V.

5.1  KOVA B.V. heeft het recht om tot vijf dagen voor aanvang van de Opleiding, zonder opgave van redenen, de overeengekomen datum, tijd en / of plaats van de Opleiding te wijzigen en / of de Opleiding te annuleren.

5.2  KOVA B.V. heeft ten allen tijde het recht om de overeengekomen datum, tijd en / of plaats van Opleiding te wijzigen en / of de Opleiding te annuleren indien zwaarwegende omstandigheden daartoe, naar het oordeel van KOVA B.V., aanleiding geven. Onder zwaarwegende omstandigheden wordt in ieder geval, doch niet uitsluitend verstaan: stroomuitval, onvoldoende aanmeldingen van cursisten en ziekte of verhindering van de trainer / docent.

5.3  In geval van annulering en / of wijzigingen van de Opleiding is Klant ervoor verantwoordelijk dat Deelnemers worden geïnformeerd.

5.4  KOVA B.V. is in geen geval aansprakelijk voor schade die het directe of indirecte gevolg is van annulering en/of wijziging van de Opleiding overeenkomstig dit artikel, althans de aansprakelijkheid is beperkt tot hoogstens een bedrag dat gelijk is aan de door Klant voor één opleidingsdag aan KOVA B.V. verschuldigde vergoeding en in geen geval meer dan € 5.000,-- (zegge: vijfduizend euro).

Artikel 6. Annulering en wijzigingen door Klant

6.1  De Klant heeft het recht éénmaal de overeengekomen datum en/of tijd van de Opleiding te verplaatsen. KOVA B.V. zal naar aanleiding daarvan een voor de Klant bindende datum vaststellen gelegen binnen drie maanden na de oorspronkelijke datum.

6.2  Bij verplaatsing van de Opleiding op verzoek van de Klant is de Klant aan KOVA B.V. een vergoeding verschuldigd overeenkomstig het in lid 3 van dit artikel bepaalde. De vergoeding wordt berekend als percentage van de voor de verplaatste Opleiding overeengekomen prijs.

6.3  De verschuldigde vergoeding als bedoeld in lid 2 van dit artikel bedraagt:

6.4  Naast de vergoeding als bedoeld in lid 2 van dit artikel is Klant tevens de kosten van derden, waaronder begrepen doch niet uitsluitend de kosten van certificerende instellingen, examenorganisaties, aan KOVA B.V. verschuldigd.

6.5  De verplaatsing van de Opleiding verschuldigde vergoedingen dienen, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen, binnen 14 dagen na annulering en/of wijziging te zijn voldaan.

6.6  Indien een Deelnemer niet deelneemt aan de Opleiding waarvoor de Deelnemer is aangemeld is volledige prijs van de voor de Opleiding overeengekomen prijs.

Artikel 7. Deelnemers

7.1  De Deelnemer mag gedurende de gehele Opleiding niet onder invloed zijn van: verdovende middelen en/of alcoholhoudende drank  en/of andere stoffen waarvan Deelnemer weet of behoort te weten dat dit zijn reactievermogen kan beïnvloeden.

7.2  de Deelnemer dient zich te houden aan alle instructies van het personeel en/of hulppersonen van KOVA B.V. Deelnemer dient de ter plaatse geldende wet- en regelgeving in acht te nemen.

7.3  Indien wordt deelgenomen aan een Opleiding met niet door KOVA B.V. ter beschikking gesteld materieel en/of hulpmiddelen garanderen de Klant en Deelnemer dat het materieel en/of de hulpmiddelen geschikt is voor het voorgenomen gebruik, alsmede dat het materieel en/of de hulpmiddelen voldoet aan de ter plaatse geldende wet- en regelgeving. Klant en Deelnemer vrijwaren KOVA B.V. terzake voor aanspraken van derden.

7.4  KOVA B.V. behoudt zich te allen tijde het recht voor om - zonder opgave van redenen - de Deelnemer en/of het materieel en/of de hulpmiddelen waarmee de Deelnemer de Opleiding wil volgen, te weigeren, zonder dat KOVA B.V. gehouden is reeds betaalde bedragen te restitueren.

7.5  De klant staat er voor in en garandeert dat de Deelnemer aan hetgeen in dit artikel is bepaald voldoet en zal voldoen.

Artikel 8. Aansprakelijkheid

8.1  De Klant is aansprakelijk voor alle schade aan (inclusief verlies van) door KOVA B.V. aan de Deelnemer ter beschikking gesteld materieel en/of hulpmiddelen en/of met het door KOVA B.V. ter beschikking gestelde materieel/ de hulpmiddelen veroorzaakte schade ontstaan tijdens de duur en uitvoering van de Overeenkomst(en), ongeacht of deze schade door de Deelnemer of de Klant veroorzaakt is. Klant dient KOVA B.V. voor deze schade te vrijwaren. Indien de verzekeraar tot uitkering van de schade overgaat is Klant gehouden aan KOVA B.V. het eigen risico te voldoen.

8.2  KOVA B.V. is niet aansprakelijk voor het voor, tijdens of na de Opleiding ontstaan van enige (directe of indirecte) schade, zoals aan bezittingen van de Deelnemer(s) en/of door de Deelnemer(s) tijdens de Opleiding opgelopen letsel, behoudens in geval van opzet of grove schuld van KOVA B.V.

8.3  Indien KOVA B.V. aansprakelijk is voor directe schade, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot de voor één opleidingsdag aan KOVA B.V. verschuldigde vergoeding, althans tot maximaal € 5.000 (zegge: vijfduizend euro).

8.4  KOVA B.V. is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

8.5  De Klant vrijwaart KOVA B.V. voorts voor alle aanspraken van derden - waaronder tevens begrepen doch niet beperkt tot Deelnemer(s) - verband houdende met uitvoering van Overeenkomst en/of de door KOVA B.V. geleverde Dienst, waaronder tevens dient te worden verstaan aanspraken van Deelnemer tot vergoeding van schade uit hoofde van onrechtmatige daad, althans uit welke hoofde dan ook.

Artikel 9. Hoofdelijkheid

Indien meerdere (rechts)personen gezamenlijk als Klant de Overeenkomst(en) zijn aangegaan, dan zijn zij hoofdelijk jegens KOVA B.V. aansprakelijk voor alle verplichtingen die uit deze Overeenkomst(en) jegens KOVA B.V. voortvloeien.

Artikel 10. Tussentijdse beëindiging

10.1  Indien Klant en/of Deelnemer zijn verplichtingen voortvloeiende uit enige met KOVA B.V. gesloten overeenkomst niet of niet tijdig nakomt, althans in het geval KOVA B.V. gegronde vrees heeft te vermoeden dat Klant en/of Deelnemer deze verplichtingen niet na zal komen, heeft KOVA B.V. te allen tijde het recht de Overeenkomst terstond en zonder voorafgaande schriftelijke ingebrekestelling, zonder opgaaf van redenen, zonder inachtneming van een opzegtermijn, schriftelijk te beëindigen.

10.2  KOVA B.V. heeft het recht om de overeenkomst zonder inachtneming van enige opzegtermijn te beëindigen ingeval: Klant in staat van faillissement wordt verklaard; surseance van betaling aan Klant wordt verleend; de WSNP op Klant van toepassing wordt verklaard; van liquidatie van Klant, handelingsonbekwaamheid dan wel overlijden van Klant indien Klant een natuurlijk persoon is; van beslaglegging op goederen van Klant; van ontbinding van (de rechtspersoon van) Klant.

10.3  In geval van tussentijdse beëindiging dient Klant, alle aan Klant en Deelnemer ter beschikking gestelde goederen onverwijld aan KOVA B.V. te retourneren op een door KOVA B.V. aan te wijzen locatie.

10.4  Tussentijdse beëindiging laat hetgeen Klant aan KOVA B.V. verschuldigd is uit hoofde van de Overeenkomst(en) en de Algemene Voorwaarden onverlet. In geval van tussentijdse beëindiging zijn alle vorderingen van KOVA B.V. op Klant, uit welke hoofde dan ook, onmiddellijk en zonder nadere ingebrekestelling opeisbaar.

Artikel 11. Intellectuele eigendom en auteursrechten

11.1  Onverminderd het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde, behoudt KOVA B.V. zich de rechten en bevoegdheden voor die KOVA B.V. toekomen op grond van Auteurswet.

11.2  Het is de Klant en/of Deelnemer niet toegestaan veranderingen in de door KOVA B.V. ter beschikking gestelde (les)materialen aan te brengen, tenzij uit de aard van het geleverde anders volgt of schriftelijk anders is overeengekomen.

11.3  Alle door KOVA B.V. verstrekte (les)materialen, bescheiden, stukken, (elektronische) bestanden en gegevensdragers zijn uitsluitend bestemd om door de Klant respectievelijk Deelnemer te worden gebruikt en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van KOVA B.V. worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt of ter kennis van derden worden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit.

11.4  KOVA B.V. behoudt het recht de eventueel door de uitvoering van de overeenkomst toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 12. Rechtskeuze en bevoegdheid

Op deze algemene voorwaarden alsmede op de overeenkomst(en) waarop deze algemene voorwaarden van toepassing is/zijn verklaard, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Het Weens Koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten. Alle geschillen tussen partijen worden beslecht door de Rechtbank te Arnhem of naar keuze van KOVA B.V. door Rechtbank in de plaats van vestiging van Klant, tenzij de beslechting van het geschil tot de bevoegdheid van Kantonrechter behoort.

Artikel 13. Wijziging van de voorwaarden

KOVA B.V. is bevoegd tot het eenzijdig wijzigen dan wel herroepen van onderhavige algemene voorwaarden, mits zij Klant hiervan één maand van te voren schriftelijk op de hoogte stelt, vanaf welk moment deze nieuwe voorwaarden op alle rechtsverhoudingen van kracht zijn welke vanaf dat moment tussen partijen ontstaan.

Deze voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel te Midden-Nederland, kantoor Utrecht. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie van deze algemene voorwaarden. KOVA B.V.. is gerechtigd om deze algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen. Voor zover de opdrachtgever ingevolge art. 6:235 BW geen beroep kan doen op de vernietigingsgronden zoals bedoeld in artikel 6:233 en 234 BW is terhandstelling van de gewijzigde algemene voorwaarden niet noodzakelijk voor de toepasselijkheid daarvan.

Eerstkomende opleiding

Herhaling Deskundig Toezichthouder Asbestverwijdering (hDTA)

Schrijf je nu nog in!

19 jun. 2019

Wat doet KOVA

KOVA is het kennis- en opleidingscentrum voor het verantwoord leren werken in de asbest-, riool- en plaagdierenbranche.  

Meer over KOVA

bodem

Willekeurige opleiding

Deskundig Leidinggevende Verontreinigde grond (DLP)

Bekijk opleidingen

KOVA BV

Pastoor Bruggemanlaan 33-a
6861 GR Oosterbeek

Telefoon: 026-76 34 500
E-mail: info@kovabv.nl

Hulp nodig bij uw keuze?

We helpen je graag bij het maken van een juiste keuze. Laat je gegevens achter zodat wij contact kunnen opnemen.

Meer informatie aanvragen

Bij KOVA kun je vrijblijvend informatie aanvragen over onze opleidingen, trainingen of wanneer je andere vragen hebt. Vul het formulier in zodat wij contact kunnen opnemen!

Bij het versturen van dit formulier verstrekt u persoonsgegevens aan ons.

Top